Font Name: icomoon (Glyphs: 42)

Grid Size: Unknown

icon-tiktok-logo
liga:
icon-note-logo
liga:
icon-rakuten-logo
liga:
icon-rakuten-room-logo
liga:
icon-slack-logo
liga:
icon-amp-logo2
liga:
icon-amp-logo
liga:
icon-feedly-logo
liga:
icon-flickr-logo
liga:
icon-google-plus-logo
liga:
icon-hatebu-logo
liga:
icon-line-logo
liga:
icon-pinterest-logo
liga:
icon-push7-logo
liga:
icon-rss-logo
liga:
icon-twitter-logo
liga:
icon-youtube-logo
liga:
icon-push7
liga:
icon-evernote
liga:
icon-feedly
liga:
icon-pocket
liga:
icon-line
liga:
icon-hatena
liga:

Grid Size: 16

icon-facebook-logo
liga:
icon-facebook
liga:
icon-twitter
liga:
icon-youtube
liga:
icon-flickr2
liga:
icon-delicious
liga:
icon-pinterest
liga:
icon-googleplus
liga:
icon-instagram-logo
liga:
icon-github-logo
liga:
icon-home-logo
liga:
icon-amazon-logo
liga:
icon-linkedin-logo
liga:
icon-codepen-logo
liga:
icon-comment
liga:
icon-soundcloud-logo
liga:
icon-linkedin
liga:
icon-twitch-logo
liga:

Grid Size: 14

icon-copy
liga:

Font Test Drive

google-plus brand5 instagram brand12 github brand40 home3 house3 amazon brand linkedin2 brand65 codepen brand81 bubble comment soundcloud brand58 linkedin2 brand65 twitch brand23 

Generated by IcoMoon